องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
โครงสร้างการปฏิบัติงาน

สถิติ sitemap
วันนี้ 129
เดือนนี้4,480
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)30,927
ทั้งหมด 121,205

check_circle แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2566
ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One stop Service

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT 2566)
ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะประเมิน ITA ปี 2566 ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (กดลิ้งค์ด้านล่างนี้⬇️)

QR Codeimage จดหมายข่าว
"อบต.เป๊าะ เรียนรู้ ร่วมแรง รณรงค์ ป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนด"
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส่ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2566 No Gift Policy งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส
ประกาศเจตนารมย์ สุจริต โปร่งใส่ ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 2566 No Gift Policy งดการรับและให้ของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส
 
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการอบรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลเป๊าะ ประจำปี2566 [1 กันยายน 2566]
โครงการปลูกป่า ณ วัดป่าสิมเก่าพัฒนาบ้านโนนลาน ต.เป๊าะ อ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ [31 สิงหาคม 2566]
แสดงผลงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจำปี ๒๕๖๖ [3 กรกฎาคม 2566]
วันพุธที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ นายถวิล ชิณพันธ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ พร้อมด้วยคณะบริหาร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่... [21 มิถุนายน 2566]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview27
ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : ศิริภา | เปิดอ่าน : pageview20
เรื่อง การรับโอนพนักงานส่วนตำบล หรือข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 21 สิงหาคม 2566 | โดย : นักทรัพยากร | เปิดอ่าน : pageview24
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview29
ประชาสัมพันธ์ การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview22

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายถวิล ชิณพันธ์
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นายถวิล ชิณพันธ์
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
จำนวนประชากร

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
29/11/2566
29/11/2566
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ตอนที่ 1 (เด็กที่มีความต้องการพิเศษ : บทบาทของครูเมื่อผู้ปกครองยังไม่ยอมรับ)
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
30/11/2566
30/11/2566
ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 28
[เอกสารแนบ]
กสว.
30/11/2566
30/11/2566
การดำเนินตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศีล 5 ขยายผล สู่หมู่บ้านศีลธรรม
[แบบรายงาน]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ