องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
คู่มือการปฏิบัติงาน
คู่มือมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 44
การจัดทำแผนอัตรากำลัง
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 42
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบค่าเช่าบ้านข้าราชการท้องถิ่น
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 43
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2565 | เปิดอ่าน : 46
คู่มือการปฏิบัติงานการปรระเมินผลการปฏิบัติราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2564 | เปิดอ่าน : 42