องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ โทร : 0885903670 โทรสาร : 0885903671

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
account_box คณะผู้บริหาร
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
ว่าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกอบต.
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกอบต.
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกอบต.
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกอบต.
ว่าง
เลขานุการนายกอบต.
ว่าง
เลขานุการนายกอบต.
account_box สมาชิกสภา
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
ร.ต.ท.สถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
ร.ต.ท.สถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 3
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 4
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
ส.อบต.หมู่ที่ 5
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 7
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 10
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.11
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.11
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.12
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.12
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5876838
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : -
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : -
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
account_box สำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-5497902
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร : 081-5497902
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญธร โททัสสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญธร โททัสสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวฐิติยา ปัททุมมี
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติยา ปัททุมมี
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
account_box กองคลัง
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.เป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.เป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
นางเยาวลักษณ์ กุศลคุณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : -
นางเยาวลักษณ์ กุศลคุณ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : -
นางนพรัตน์ พัฒเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 093-2282309
นางนพรัตน์ พัฒเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 093-2282309
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
นายประจักษ์ บัวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นายประจักษ์ บัวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางมะลิวรรณ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นางมะลิวรรณ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นางศิริลักษณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางศิริลักษณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวศิริยากร พรหมศรี
คนงานทั่วไป
นางสาวศิริยากร พรหมศรี
คนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นายทศพล จำปี
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 092-7138878
นายทศพล จำปี
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 092-7138878
นายอดุลวิทย์ วงศ์คำจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : -
นายอดุลวิทย์ วงศ์คำจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : -
นายพงษ์พันธ์ ดวงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร : -
นายพงษ์พันธ์ ดวงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร : -
นายเกษตรศิลป์ คงชนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นายเกษตรศิลป์ คงชนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นายวีรศักดิ์ ราษี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายวีรศักดิ์ ราษี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดุษฎี มะลิไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวดุษฎี มะลิไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนั่น กันยา
ลูกจ้างทั่วไป
นายสนั่น กันยา
ลูกจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
นางภัทรนันท์ สาสังข์
ครูชำนาญการ
นางภัทรนันท์ สาสังข์
ครูชำนาญการ
นางสาวศรีนวล นันทวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวศรีนวล นันทวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรุณรัตน์ สุทธิเสน
ครูชำนาญการ
นางสาวอรุณรัตน์ สุทธิเสน
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ ขุนพรหม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางสาวศิริวรรณ ขุนพรหม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกัณฑิมา สุทธสนธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกัณฑิมา สุทธสนธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางพนิดา หล้าโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางพนิดา หล้าโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกุลธิดา เสาศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกุลธิดา เสาศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาภร งามเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาภร งามเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญยัง จันโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญยัง จันโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนีรนุช รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวนีรนุช รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายชลธิศ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายชลธิศ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชญาดา สุทธสนธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
นางสาววิชญาดา สุทธสนธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารองค์กร
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 21