องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box คณะผู้บริหาร
นายถวิล ชิณพันธ์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 08-9949-6852
นายนิคม จันทร์โท
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 08-4057-8449
นางสมบัติ ดวงชัย
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 09-3562-5118
นายสมศรี ดวงชัย
เลขานุการนายกอบต.
โทร : 08-0418-2007
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ร.ก.หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : -
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ รก.ผอ.กองคลัง
โทร : 098-5876838
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : -
นางศิริโฉม ชัยพรรณนา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 06-4235-1451
account_box สมาชิกสภา
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ประธานสภาอบต.
โทร : 08-8102-4948
นายทวีศักดิ์ บัวพันธ์
รองประธานสภาอบต.
โทร : 06-5297-7490
นายจันทร์ พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 1
โทร : 08-4888-6716
นายสถิต มะลิไทย
ส.อบต.หมู่ที่ 2
โทร : 09-5613-2049
นายเผด็จ หลักบุญ
ส.อบต.หมู่ที่ 4
โทร : 08-8360-2696
นางสมร แก้วหอม
ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร : 09-2552-0505
นายบุญเยี่ยม งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 6
นายสมหมาย พรหมอุ่น
ส.อบต.หมู่ที่ 9
โทร : 08-2749-9127
นายเตย จันทร
ส.อบต.หมู่ที่ 8
นางสาวศิริพร งามศิริ
ส.อบต.หมู่ที่ 9
นายสุพัฒน์ ชนะงาม
ส.อบต.หมู่ที่ 13
โทร : 08-4497-3312
นางยุภาพร งามศิริ
ส.อบต.15
โทร : 06-4257-7034
นายปรีชา พรหมทา
ส.อบต.16
โทร : 08-9990-7338
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร : 098-5876838
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักงานปลัด
โทร : -
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัดอบต.รก.ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : -
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
account_box สำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
ว่าง
นักทรัพยากรบุคคลปก/ชก.
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-5497902
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญธร โททัสสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวฐิติยา ปัททุมมี
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
account_box กองคลัง

อยู่ระหว่างการเลือกตั้ง!

ข้อมูลจะแสดงเมื่อคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง

account_box กองช่าง
นายสามารถ พาชื่น
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 081-0639935
นายทศพล จำปี
นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน
โทร : 092-7138878
นายอดุลวิทย์ วงศ์คำจันทร์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร : -
นายพงษ์พันธ์ ดวงชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการประปา
โทร : -
นายเกษตรศิลป์ คงชนะ
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
โทร : -
นายวีรศักดิ์ ราษี
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวดุษฎี มะลิไทย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสนั่น กันยา
ลูกจ้างทั่วไป
account_box กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทร : 064-2351451
นางภัทรนันท์ สาสังข์
ครูชำนาญการ
นางสาวศรีนวล นันทวงศ์
ครูชำนาญการ
นางสาวอรุณรัตน์ สุทธิเสน
ครูชำนาญการ
นางสาวศิริวรรณ ขุนพรหม
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางกัณฑิมา สุทธสนธิ์
ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์
นางพนิดา หล้าโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวกุลธิดา เสาศิริ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวยุภาภร งามเจริญ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวบุญยัง จันโท
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนีรนุช รักธง
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นายชลธิศ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาววิชญาดา สุทธสนธิ์
พนักงานจ้างทั่วไป
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
ว่าง
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก