messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์ (Vision) การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ “เป็นองค์กรในการดำเนินการและขับเคลื่อนเพื่อให้ท้องถิ่นน่าอยู่ สังคมมีความสมดุลอย่างยั่งยืน ประชาชนมีส่วนร่วมและมีวิถีชีวิตพอเพียง”
พันธกิจ
พันธกิจ (Mission) เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ ได้กำหนดพันธกิจของการพัฒนา ดังนี้ 1) จัดให้มีและบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ ตลอดจนการเสริมสร้างปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ 2) ส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่นบนพื้นฐานหลักคุณธรรม 3) นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นพื้นฐานในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการจัดการสิ่งแวดล้อม 4) ส่งเสริม บำรุง ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5) พัฒนาบุคลากรและองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล