องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ โทร : 0885903670 โทรสาร : 0885903671

โครงสร้างการปฏิบัติงาน
account_box สำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รก.หัวหน้าสำนักปลัด
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
-
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-5497902
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

โทร : 081-5497902
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญธร โททัสสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวธัญธร โททัสสา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาวฐิติยา ปัททุมมี
คนงานทั่วไป
นางสาวฐิติยา ปัททุมมี
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารองค์กร
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
นางสาวหทัยถวิล เสริมศิริ
ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.เป๊าะ
โทร : 098-5876838
ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 14