messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box สำนักปลัด
นายทินพันธุ์ จวงจันทร์
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 065-0564990
นางสาวศิริภา จินาวัลย์
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
โทร : 083-1286383
นางสาวศิริภา บุญปัญญา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
โทร : 086-3559291
นายอาทิตย์ ศรีเกษ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
โทร : 098-2606321
นางสาวกฤติยา ใยขันธ์
นักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ
นายณรงค์ ผาคำ
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติการ
นางสาวสมปอง สุทธิโท
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทร : 081-5497902
นางสาววิมาลย์ ทองปัญญา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุระการ
โทร : 080-4625561
นางสาวนงค์นุช ศรีเกษ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
-ว่าง-
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นายศักดิ์ชัย มะเดื่อ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายรัฐสิทธิ์ พรหมทา
พนักงานขับรถยนต์
นายประภาส ตาดไทยสงค์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร
โทร : 064-0895899
นางสาวเปรมกมล หนองหงอก
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร : 061-9741385
นายอาทิตย์ พรหมอุ่น
คนงานทั่วไป
นายสายันต์ สุทธิโท
นักการภารโรง
นายภูวริศ พานจำนงค์
คนงานทั่วไป
โทร : 082-149-1979