messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
account_box กองคลัง
นางสิริโฉม ชัยพรรณา
ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวสุพรรณี วงศ์คำจัทร์
ืนักวิชาการคลังปฏิบัติการ
โทร : 093-4310651
นางนิทญาพร บึงไกร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
โทร : 062-8908875
นางนพรัตน์ พัฒเสน
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
โทร : 093-2282309
นางสาวบงกชรัตน์ สังเสน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โทร : 098-5710711
ว่าง
เจ้าพนักงานธุรการปง./ชง.
นายประจักษ์ บัวพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
โทร : -
นางมะลิวรรณ พรหมทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร : -
นางศิริลักษณ์ พรหมคุณ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี