องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
เป๊าะ
อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีษะเกษ

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเป๊าะ อำเภอบึงบูรพ์ จังหวัดศรีสะเกษ
picture_as_pdf กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินภาษีให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 92
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 91
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 89
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 98
insert_drive_file คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 97
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและบรรเทาสารณภัย และในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 94
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๒) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล และเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 93
insert_drive_file ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินค่าตอบแทน ประธานสภาตําบล รองประธานสภาตําบล สมาชิกสภาตําบล และเลขานุการสภาตําบล poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 105
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1